Brukeravtale Infopad

Hva og hvem denne avtalen gjelder

Denne avtalen regulerer kundeforholdet mellom Infopad AS, org nr 998 085 632 og kunder som benytter Infopad.

Infopad defineres som nettsiden http:⁄⁄www.infopad.no (heretter kalt "nettsiden") og Infopad applikasjonen til Android nettbrett (heretter kalt "appen").

Denne avtalen gjøres gjeldende idet kunden krysser av for at brukeravtalen er lest og godkjent når man registrerer seg som bruker på nettsiden. Ved å godta denne brukeravtalen aksepterer du den nedenforstående avtaleteksten i sin helhet.

For kunder med særskilte brukeravtaler gjelder særvilkårene som et vedlegg til denne avtalen. Særvilkårene er da gyldig fra de er signert av representant for kunden og representant for Infopad AS.


Hva er Infopad

Infopad er et verktøy for elektronisk innsamling og lagring av pasientdata bestående av nettsiden og appen.

Infopad er en type tjeneste som kalles Software as a Service (SaaS). Det betyr at tjenesten er nettbasert. Den eneste lokalt installerte modulen er appen som må installeres på en enhet med Android operativsystem (se eget dokument for spesifikasjonsanbefalinger). Denne enheten må knyttes til internett for at Infopad skal fungere. Det er ingen lokalt installert database eller modul for å hente ut  pasientdata fra Infopad. Brukeren er derfor avhengig av internettilgang for tilgang til data som innhentes ved hjelp av Infopad.


Registrering og dokumentasjon

Registrering i Infopad gjøres på nettsiden eller gjennom Infopad’s representanter for kunder med særskilte avtaler. Appen kan lastes ned via nettsiden eller fra Google Play. På nettsiden er også brukerveiledning og denne brukeravtalen tilgjengelig.

For brukere som registrerer seg på nettsiden uten særskilt registreringskode vil bli kontaktet av en Infopad konsulent for veiledning i riktig produkt, og for å komme i gang med Infopad. For kunder med særskilt avtale som gir flerbruksrettigheter må brukerstedets registreringskode legges inn ved registrering. Dette sikrer at brukeren får de korrekte brukerrettighetene.

Ved registrering i Infopad uten egen registreringskode vil man bli kontaktet og få tilbud om en gratis introduksjonsperiode. Når denne går ut vil man bli fakturert for resten av inneværende avtaleår⁄ kalenderår. Ved avbestilling innen introduksjonsperioden utløper påløper ingen kostnader for bruker.

Ved bruk av registreringskoder kan andre brukerbetingelser være avtalt enn de generelle som er angitt ovenfor.


Fakturering og fornyelse av abonnementet

Lisensen er løpende, og tjenesten fornyes automatisk ved overgangen til et nytt avtaleår. Lisensavgiften og gjeldende priser er å finne på nettsiden Infopad.no. Lisensavgiften faktureres for 1 år ved overgangen til nytt kalenderår. Infopad har rett til å justere lisensprisen med 2 måneders varsel. Den nye prisen vil første gang gjelde for det neste avtaleåret som forfaller.

I tilfeller der kunden unnlater å betale forfalt lisensavgift vil lisensavgiften purres, ved fortsatt manglende betaling vil tilgang til tjenesten stenges. Data som er registrert vil ikke slettes, og alle data vil igjen være tilgjengelig når det skyldige beløpet er betalt og tjenesten gjenåpnes.


Oppsigelse

Alle oppsigelser av Infopad skal skje via nettsiden, eller ved særskilt avtale skriftlig til Infopads representant. Lisensen kan fritt sies opp, det er ingen bindingstid. Fakturert lisensavgift vil ikke under noen omstendigheter bli refundert, og lisensen løper ut den perioden det er fakturert for ved oppsigelsestidspunktet.


Begrenset ansvar

Infopad tar ikke ansvar for, og yter ikke support som gjelder den enkelte kunde sin internett tilgang. Det er en forutsetning for at Infopad skal fungere at nettbrettet hvor Appen er installert har internett tilgang når datainnsamlingen skal skje. Dette fordi det ikke lagres noen form for pasientdata på nettbrettet, og Infopad derfor er avhengig av at de riktige spørreskjemaene kan hentes fra databasen og data overføres tilbake til databasen når skjemaene er ferdig utfylt. Infopad tar ikke ansvar for feil eller manglende data som skyldes manglende internett dekning.

Infopad har ikke juridisk eller økonomisk ansvar for data som ved feiltagelse slettes av kunden. Det tas derimot kontinuerlig backup av alle data som er lagret i Infopad, og det er derfor viktig at det meldes fra om data skulle forsvinne slik at feilen kan rettes opp så raskt som mulig.

Infopad og våre underleverandører og partnere har til hensikt at nettsiden skal være tilgjengelig til enhver tid. 100% oppetid er derimot ikke realistisk. Hostnordic, som er ansvarlig for serverdriften til Infopad, garanterer en minimum månedlig oppetid på 99,5% (regnet pr påbegynt kalendermåned) og eksklusivt driftsforstyrrelser som på forhånd er varslet eller skyldes vedlikehold og installering av oppdateringer. Infopad er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle tapte inntekter eller avbrudd i tjenesten grunnet nedetid på serveren.


Force Majeure

Forhindres Infopad i å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen på grunn av Force majeure, gjelder ikke Infopad sine forpliktelser inntil det tidspunkt hvor forhindringen opphører og Infopad igjen er i stand til å oppfylle avtalen.

Forutsatt at Infopad har handlet forsvarlig og foretatt alle kommersielt rimelige og relevante handlinger for å forhindre at forholdet oppstår, kan Infopad ikke holdes ansvarlig for blant annet omstendigheter som

Brann eller hærverk

Manglende internett dekning hos kunden

Arbeidskonflikter

Forsinket eller forhindret leveranse av rå– eller hjelpestoffer

Endret lovverk

Valuttarestriksjoner

Uvanlige naturfenomen og⁄ eller ekstreme værforhold

Transportavbrudd

Krig, opprør, terror og uroligheter

Blokkade, streik, lock–out

Strømbrudd


Eiendomsrett

Kunden har ensidig eiendomsrett over alle data som innhentes ved hjelp av Infopad. Infopad garanterer at innhentede data ikke tilfaller andre enn den aktuelle brukeren og⁄ eller brukergruppen.  Infopad bevarer alle rettigheter til software, design og Infopad– spesifikk utforming av spørreskjemaene i Infopad i henhold til norsk lov.


Datasikkerhet

Data lagres i Infopad i henhold til de råd og anbefalinger som er gitt av Datatilsynet.  Alle Data er lagret i henhold til personopplysningsloven §13, helseregisterloven §16 og helseforskningsloven §2 tredje ledd (se eget skriv om datasikkerhet i Infopad).

Infopad ligger på en sikker dedikert server med EV SLL sertifikat. Serveren driftes av Hostnordic. Deres serversikkerhet ble revidert den 9. desember 2010, og det ble med utgangspunkt i DS484:2005⁄ISO27001 ikke funnet vesentlige svakheter. For ytterligere informasjon om datasikkerheten knyttet til serveren og serverdriften kan dokumentasjon fra HostNordic fås på forespørsel.


Tausehetsplikt


Infopad og våre samarbeidspartnere garanterer absolutt fortrolighet hvis vi i forbindelse med driften av Infopad skulle få kjennskap til kundens data. Likeledes garanterer vi absolutt fortrolighet om kundeforhold og registrerte kundeopplysninger. Ingen opplysninger registrert i Infopad om eller av kunder vil bli gitt videre eller solgt til tredjepart. Infopad og underleverandører regnes som databehandlere i hht Normen og har taushetsplikt.


Lisensbelagte spørreskjema

De spørreskjemaene som ligger offentlig tilgjengelig i Infopad er lisensfrie og kan fritt benyttes av de som måtte ønske det. Det finnes derimot en rekke lisensbelagte spørreskjema. Også disse kan inkluderes i Infopad på forespørsel. Det er da kunden som ber om at disse skjemaene inkluderes som har ansvaret for å betale den aktuelle lisensen til rettighetshaverne av skjemaet. Infopad tar ikke ansvar for om skjema benyttes i henhold til de gjeldende lisensavtaler, og fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar for lisensavgifter for de skjema som brukes.


Support

Infopad har supportavtale for våre kunder via vår partner Intellicom. Support ytes hverdager mellom kl 08.00 og 16.00 pr telefon og på epost til support@infopad.no.


Kategorisering av supportsaker og responstid

Kategori 1

Fatale feil som resulterer i at maskiner eller systemer slutter å virke. Feil i en eller flere funksjoner som forårsaker stopp, f. eks. maskin⁄system⁄funksjon må startes på nytt.

Funksjonelle feil det ikke er mulig å komme rundt innebærer at sentral funksjonalitet ikke er tilgjengelig eller ikke virker tilfredsstillende. Feil som har alvorlige konsekvenser i systemet eller tilstøtende systemer, f eks feil i databaser, alvorlige feil i rapporter og lignende.

Kategori 2

Funksjonelle feil det er mulig å komme rundt. Innebærer at det er mulig å få tilgang til funksjonaliteten på en annen måte enn den som forårsaker feil.

Kategori 3

Feil uten alvorlige konsekvenser, f eks Layout⁄trykkfeil i skjermbilder, rapporter eller dokumentasjon som ikke har konsekvenser for forståelsen av disse.

Varsling og responstid

Kunden er selv ansvarlig for å varsle feil på sin løsning, og varsling skal fortrinnsvis skje pr epost (support@infopad.no),

alternativt pr telefon 91 72 15 90.

Infopad v⁄ Intellicom plikter å rette feilene innen:

For kategori 1: Senest 6 arbeidstimer etter mottatt supporthenvendelse.

For kategori 2: Senest tre virkedager etter mottatt supporthenvendelse.

For kategori 3: Senest fem virkedager etter mottatt supporthenvendelse.


Lovvalg og Tvisteløsning

Denne avtalen skal reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister mellom kunde og Infopad skal løses i minnelighet. Partene vedtar Salten tingrett som verneting.


For kunder med tilleggsavtaler

For brukere med tilleggsavtaler har teksten i tilleggsavtalen rang foran teksten i denne generelle brukeravtalen. For punkter som reguleres av denne avtalen, og ikke endres av tilleggsavtalen gjelder fortsatt den ovenfor stående avtaleteksten.